Νομοθεσία

Νομοθεσία για την Ποιότητα του Αέρα

Η παρακολούθηση και διαχείριση της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα στην Κύπρο γίνεται με βάση τις πρόνοιες των περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμων του 2010 έως 2020 και σειράς Κανονισμών που καθορίζουν όρια ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα για συγκεκριμένους ρύπους. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) και ειδικότερα του Κλάδου Ποιότητας Αέρα και Στρατηγικού Σχεδιασμού, που έχει την απαραίτητη υποδομή, την αναγκαία τεχνογνωσία, την εμπειρία και τον εξοπλισμό για εφαρμογή της πιο πάνω νομοθεσίας.

Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμοι του 2010 έως 2020 (Ν. 77(Ι)/2010, N. 3(I)/2017 και Ν. 20(Ι)/2020) μαζί με τους Κανονισμούς Κ.Δ.Π. 111/2007, Κ.Δ.Π. 327/2010, Κ.Δ.Π. 37/2017, Κ.Δ.Π. 38/2017 εναρμονίζουν τις Οδηγίες 2004/107/ΕΚ, 2008/50/ΕΚ και 2015/1480/ΕΕ σχετικά με θέματα ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.

Η νομοθεσία (Νόμοι και Κανονισμοί) που διέπουν τα θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας (πατήστε εδώ).

Σκοπός της παρούσας νομοθεσίας είναι:

  • ο προσδιορισμός και καθορισμός των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού στη Δημοκρατία, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος,
  • η εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στη Δημοκρατία βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων κοινά αποδεκτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποίους μετέχει η Δημοκρατία,
  • η συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων, καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που προκύπτουν από εθνικά και κοινοτικά μέτρα,
  • η εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κοινό,
  • η διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, εκεί όπου είναι καλή και τη βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις, και
  • η προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Η νομοθεσία αυτή, με στόχο την πρόληψη, την αποφυγή και τον περιορισμό των δυσμενών επιδράσεων ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, καθορίζει οριακές τιμές που φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα.

Επιπλέον, η νομοθεσία αυτή καθορίζει ζώνες επιπέδων ποιότητας αέρα και περιλαμβάνει πρόνοιες για προγράμματα αντιμετώπισης προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βελτίωσης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος ανά ζώνη. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας έχει καθοριστεί ότι η Κύπρος αποτελεί μια ενιαία ζώνη για όλους τους ρύπους.

 

Πίνακας: Οριακές τιμές και Τιμές-Στόχοι για τους ατμοσφαιρικούς ρύπους σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

Ρύπος Οριακή Τιμή Περίοδος μέσου όρου Επιτρεπτές υπερβάσεις ανά έτος
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ2,5

25 µg/m(μέχρι 31.12.2019)


20 µg/m(από 1.1.2020)

1 έτος Δ/Ε
Διοξείδιο του Θείου (SO2) 350 µg/m3 1 ώρα 24
125 µg/m3 24 ώρες 3
Διοξείδιο του Αζώτου (NO2) 200 µg/m3 1 ώρα 18
40 µg/m3 1 έτος Δ/Ε
Αιωρούμενα Σωματίδια ΑΣ10 50 µg/m3 24 ώρες 35
40 µg/m3 1 έτος Δ/Ε
Μόλυβδος (Pb) 0.5 µg/m3 1 έτος Δ/Ε
Μονοξείδιο του Άνθρακα (CO) 10 mg/m3 Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών Δ/Ε
Βενζόλιο 5 µg/m3 1 έτος Δ/Ε

 

Ρύπος Τιμή-Στόχος Περίοδος μέσου όρου Επιτρεπτές υπερβάσεις ανά έτος
Όζον (O3) 120 µg/m3 Μέγιστος ημερήσιος μέσος όρος 8 ωρών 25 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος κατά μέσο όρο σε 3 χρόνια
Αρσενικό (As) 6 ng/m3 1 έτος Δ/Ε
Κάδμιο (Cd) 5 ng/m3 1 έτος Δ/Ε
Νικέλιο (Ni) 20 ng/m3 1 έτος Δ/Ε
Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ)
 
1 ng/m3
(expressed as concentration of Benzo(a)pyrene)
1 έτος Δ/Ε

Σημειώσεις:

  • Οριακή τιμή: είναι το επίπεδο (τιμή) συγκέντρωσης ρύπων το οποίο καθορίζεται βάσει της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης, με στόχο την αποφυγή, την πρόληψη ή τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον. Πρόκειται για όριο που πρέπει να επιτευχθεί εντός δεδομένης προθεσμίας, και χωρίς ακολούθως να υπάρχουν υπερβάσεις.
  • Τιμή στόχος: είναι το επίπεδο (τιμή) συγκέντρωσης ρύπων το οποίο καθορίζεται με σκοπό να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και/ή στο σύνολο του περιβάλλοντος, που επιτυγχάνεται κατά το δυνατόν εντός δεδομένης χρονικής περιόδου.